foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


012/7662-132
osilrpd@gmail.com
Контактирајте нас

ОШ "Иво Лола Рибар"

Велико Градиште

УПИС ПРВАКА У ШКОЛСКУ 2015/16.

школа-вас-поз1-580x333

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ

pobednici-285x300

ЗАВРШНИ ИСПИТ 2015.

zbirke

ОПШТИНСКА НАГРАДА

OPŠTINSKA NAGRADAНа свечаној седници Скупштине општине Велико Градиште, а поводом прославе Дана општине Велико Градиште, дана 02. августа 2014.године, нашој школи је додељена општинска награда за остварене резултате у области основног образовања и васпитања.

 

Више о томе можете прочитати на следећем линку:

http://issuu.com/recnaroda/docs/strana_7bd86656a7c4fa/5?e=3987601/8901372


                                                      ОПШТИНА  ВЕЛИКО  ГРАДИШТЕ
                       ОДЕЉЕЊУ  ЗА  ОПШТУ УПРАВУ  И  ЈАВНЕ  СЛУЖБЕ  ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ
                                                             ВЕЛИКО  ГРАДИШТЕ
                        (ЗА  КОМИСИЈУ  ЗА  ДОДЕЛУ  ОПШТИНСКИХ  НАГРАДА  И  ПРИЗНАЊА )

 

Предмет : Одговор  на  захтев  17-2/2014-01-2       
            У  складу  са  вашим  захтевом    број   17-2/2014-01-2  од  23.4.2014. године  ОШ  ,,Иво  Лола  Рибар,, Велико  Градиште  доставља    предлог за  доделу  општинске  награде  са  образложењем.  
          На  седници   Наставничког већа   која  је одржана    дана 12.5.2014. године  донета  је  одлука  да  предлог за  доделу посебног  признања  за  постигнуте  резултате   и  достигнућа , када  је  у  питању  наша  установа  у свим  областима  образовно васпитног  рада ,  од  значаја  за  унапређење  , развој и  афирмацију  општине  Велико  Градиште  буде  
                                              ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНА   УСТАНОВА
                                           ОСНОВНА  ШКОЛА   ,,ИВО  ЛОЛА  РИБАР,,  
                                                         ВЕЛИКО  ГРАДИШТЕ .
Основна  школа ,,Иво  Лола  Рибар,, Велико  Градиште основана  је  1825. године. Образовно-васпитни рад  остварује  у  Великом  Градишту  и то у 9 подручних  четвороразредних одељења  у сеоским  одељењима . У  централној  школи настава се  одвија у две  смене и то  за  ученике  млађих разреда наизменично  на  сваке  две  недеље , а  старији разреди и  подручне  одељења  наставу  одржавају у  преподневној  смени.
Настава  се  одвија  у 32  одељења у  централној  школи   ( 12  разредне  , 18  предметне  и  два  одељења  ученика  са  сметњама  у  развоју ) , док  у  9  подручних  школа  има  15  одељења.
На  почетку  школске  2013/2014. године уписано  је  889  ученика . Школа  има  67  наставника  од  којих  је  59  са  високом  стручном  спремом , директора , помоћника директора , два дефектолога и три  стручна  сарадника ( педагог , социјални  радник и библиотекар ) , као  и 36  запослених из  редова  ваннаставног  особља ( секретар  , шеф рачуноводства , благајник , административни  радник , економ , кувар , сервирке , домари , хигијеничари ) .
Радни  простор  школе  је  добро  опремљен  и  у  потпуности  задовољава  нормативе  образовно – васпитног  рада . Одлична  опремљеност школе  резултат  је добре  сарадње  са  локалном  заједницом , општином  Велико  Градиште и месним  заједницама.
Школа  има  значајну  улогу  у културном  и  спортском  животу  своје  општине . У  школи  су  започети бројни  процеси на  плану  стручног  усавршавања  и  унапређивања  квалитета  образовно  васпитног  рада.
Учитељи  и  наставници  међу  којима  има  аутора  и  реализатора  семинара  примере  добре  праксе  презентују  на  стручним  скуповима , трибинама и  Сабору  учитеља , а  стручне  прилоге  објављују у  Бази  знања Креативне  школе и  Дигиталном  часу.
Специфичности  школе  су  организација и  остваривање образовно  васпитног  рада на  разуђеној  територији и  у  пограничној  општитни  што  ствара  потребу  да  школа   одговори  на  различите  социјалне , културне  и друге  потребе  ученика и родитеља.
Рад  стручних  органа  школе ( Школског  обдора , Савета  родитеља , Наставничког  већа , Одељењских и  Стручних  већа), Тимова , Комисија , Актива и Педагошког  колегијума  заснива  се  на  Закону  о  основама  система  образовања  и  васпитања  , као  и  на  Закону  у  основном  образовању  и  вапитању , Правилницима  и  другим  подзаконским  актима  те у  складу  са  њима  Школа  ажурира  сву  поребну  документацију .
У школи већ другу годину функционише  одељење  Продуженог  боравказа  ученике  првог и другог  разреда   у  коме   се  деца  адекватно  збрињавају  пре  или  после  часова  редовне  наставе. Овде  обнављају и проширују  стечена  знања, учествују у креативним  радионицама и  секцијама  по  избору , играју  друштвене и спортске  игре , развијају  радне  и  хигијенске  навике и  друже  се  са  вршњацима.Породицама  ученика који су у боравку , такође , ова  могућност  чини  велику  помоћ  у  смислу  безбедности  деце за  време  одсутности  родитеља и квалитетно  испуњено  време  . У  боравку  ради  један  учитељ.
Током  школске  2013/2014. године у  нашој  школи спроводи  се  низ  наставних и  ваннаставних активности у  циљу  професионалног  напретка  наше  школе.
Школа  је  узела  учешће  у  пројекту  ,,Професионална  оријентација на преласку  у средњу  школу,, . Формиран  је  Тим  за  професионалну  оријентацију  (стручни  сарадници и професор   енглеског  језика) који  је  прошао  обуку  , а  затим  у  сарадњи  са  одељенским  старешинама  8. разреда  имплементирао  пројектне  активности  у  раду  са ученицима  наведеног  разреда. Због  потреба   пројекта  интензивирана  је  сарадња  са  Канцеларијом  за  младе  у  Великом  Градишту , средњим  и  другим  основним  школама  у  окружењу ,Предшколском  установом   ,,Мајски  цвет,, у  Великом Градишту , Аутобуском  станицом  Велико  Градиште  ,,М.Ц.Д,,  Велико  Градиште и  другим  привредним  организацијама.У  сарадњи  са  Средњом  школом   општег  здравља  из  Јагодине , Средње школе за  бродарство  и бродоградњу Београд ученици  8. разреда  наше  школе  присуствовали  су  активности  у  оквиру  пројекта  и  презентације  својих  школа.Пројектна  активност  планирана  је  и за  наредну  школску  годину.
У  току  школске  године  МУП-а из  Великог  Градишта  и  Пожаревца организована  су  и   одржана    предавања  ученицима  првог , другог , петог  разреда  и  седмог  разреданаше  школе  на  тему ,,Заштита  од  насиља,, , ,,Безбедност  у  саобраћају,,  и  ,,Трговина  људима  и  децом,,  .  
Прве  недеље  октобра  2013.  године  на  тему ,,Слушајте  мама  и  тата  , желим  сестру  и  брата ,, реализоване  су  активности  у  оквиру  ,,Дечје  недеље,,. Неке  од  активности  су  биле  :
У  сарадњи  са  Културним  центром   ученици  наше  школе  били  су  на  позоришнојпредстави  ,,Тајна  чаробног   осмеха ,, и  организован  је  Фестивал дечјег стваралаштва и умећа „Покажи шта знаш“.
,,Tрка засрећније детињство,, као активност у оквиру ,,Дечје недеље ,, организована  је  у сарадњи  са  Црвеним  крстом  Велико  Градиште .
У  сарадњи  са  Градском  библиотеком  у  Великом  Градишту  организован је свечани  пријем  првака  у библиотеку  уз учлањење,као  и  активност  упознајмо  занимање  библиотекар.
У  сарадњи  са  ,,Ескомом ,, организована је активност  упознајмо  занимање  посластичар .
Посетом   Метеоролошкој  станици  ученици  су се  упознали  са  занимањем  метеоролог  .
Креативна  радионица организована  је  у  нижим  разредима  у  учионицама  и том  приликом  су родитељи  наших  ученика  заједно  са  њима , као и са учитељима, правили  играчку  за  млађег брата , сестру , рођака , комшију – изложба у одељењу  и   изложби  у  школи.
Ангажовањем  директора  школе , наставника, учитеља, стручних  сарадника и нашихученика,а у циљу популаризације знања, интердисциплинарности и  иновативности  , у  просторијама  наше  школе  ,која  се  одржава  већ  другу  годину  за  редом31.3.2014. године  организована  је  завршница  пројекта  ,, Дан  знања,,  на  тему ЈАБУКА .Ученици  су  пред многобројним  гостима  из  других  школа и  институција , као и  запосленима ,  у  холу  школе  на  специјализованим  штандовима  демонстрирали  огледе , приказивали  презентације  и  све  то  драмски  уобличили   и  тиме  показали  у  којим  све   областима задата  тема  има  примену.
Сарадња  са  Градском библиотеком  током  школске  године спроведена је  кроз  организацију  различитих  квизова   за  ученике , обележавање  темаских  дана ( значајних  датума ) , курс  калиграфије  и  изложба  ученичких  радова ,  дружење  са  познатим  писцима и глумцима ( Љубивоје Ршумовић , Иван  Јевтовић ...) .
Активност  ,,Долазим ти на час ,,  и  то  у  комбинацији искључиво предметне  и  разредне наставе одржана  у  школи у током новембра 2013.године  и марта и априла 2014.године. у  великој мери је променила атмосферу  у  колективу  у  позитивном смислу  и   подстакла колеге на другачији аспект гледања на сам наставни процес , као  и  напланирање  и  припремање наставе, што указује на добре и  неопходност стране корелације  и  на нивоу предметне  и  разредне наставе . Активност је планирана и следеће школске године такође поштујући  законску  одредбу  која  се  односи  на  четврти  разред, али и  на већ  поменуту  корелацију  ван  тога  која  је  исто  јако  важна.
Актив  физичког  васпитања  је  у  складу  са  законским  обавезама  организовао   је  веома  успешно  Недељу спорта  у  сарадњи  са локалном  заједницом и  родитељима  ученика.
У  току  школске  године  спроведене  су  две  хуманитарне  акције  за  помоћ  девојчици  Нађи  Новаковић  и Помоћ  угроженима  са подручја  погођеним  поплавама  .
      У  организацији  Ученичког  парламента  уз  помоћ  директора  и  наставника у  току  школске  године  одржане  су   две журке  за  наше  ученике  виших  разреда у просторијама  школе. Такође чланови Ученичког  парламента  учествују  у  хуманитарним  , спортским и  другим  акцијама  у  школи (обележавање  важних датума – Дан  здравља , Дан  толеранције , Чајанка  ).
DNA  Global  group  већ четврту  годину  за редом у оквиру  свог  пројекта  одржао је  Always Едукативни  школски  програм  ,,Промене у пубертету,,за  девојчице 6.разреда   у  просторијама  наше  школе.
     Поводом  обележавања  Светског  дана  здравља у  просторијама  школе  стручни  радници  Дома  здравља  Велико  Градиште  одржали  су  предавање  ученицима  наше  школе  на  тему ,,Мали  убод-велика  опасност“  и  поводом  Дана  борбе  против  АИДС - а. Сарадња са  Домом  здравља  Велико Градиште током  школске  године огледа  се  кроз организацију  редовних   систематских  прегледа  и  вакцинације  ученика  
У  школи  функционише систем пружања  подршке  ученицима на  врло  високом  нивоу  кроз  све  видове  образовно – васпитног рада. У  школи  фунционишу  различити  Тимови и  Комисије чијим  радом се  пружа  квалитетна  подршка  ученицима.
У  пружању  подршке  ученицима школа  интензивно  сарађује  са  свим  релеватним  институцијама  из  окружења (Градска  библиотека . Културни  центар , Спортским  центром , Предшколском  установом , другим  основним и средњим  школама , Савезом  слепих  и школом  за  слепе ,,Вељком  Рамадановић,, Земун , Центром  са  социјални  рад , Црвеним  крстом ) , као и Интерресорном  комисијом чији  је  члан  педагог  наше  школе.Стручни  тим  за  инклузивно образовање пружа  квалитетну подршку ученицима који  имају  потребу за  додатном  подршком  , о  чему  постоји  евиденција.
У  сарадњи са  Еколошким  друштвом  ,,Пинкум  ВГ,,  Велико  Градиште  ОШ  ,,Иво  Лола   Рибар,,  Велико  Градиште   je  уз  подршку Иницијативе за  инклузију ,,ВеликиМали,, из  Панчева  и MDRI-S (Mental Disability Rights Iniciative of  Serbia)  у  склопу  пројекта  ,,ЈАЧЕ  ЦИВИЛНО  ДРУШТВО  УСПЕШНА  СОЦИЈАЛНА  ИНКЛУЗИЈА ,, који  финансира  Европска  унија  18.3.2014.  у  Холу школе  организовала  изложбу цртежа  ,,Мој  свет,,  и  округли  сто   на  тему  ,,Сметња  није  претња,, коме  су  присуствовали  бројни  родитељи , наставници и  стручњаци  из  другиг  институција  на  локалном  нивоу.
    Заводу   за  унапређење  образовања  и  васпитања  ОШ  ,,Иво  Лола  Рибар,, Велико  Градиште планира учешће на  конкурсу  Креативне  школе2013/2014. и  допринос  афирмисању  рада креативних  наставника и  примера  добре  наставне  праксе (6 професора  разредне  наставе  планира  предају  радова  у  Бази  знања  поменутог  Завода ).
    Понудом  ваннаставних  активности ученици су  задовољни и  као  једну од  карактеристика школе , на коју  су посебно  поносни  , наводе  своје учешће у  различитим  секцијама  и  манифестацијама . Тим  за  спољашње  вредновању  квалитета  рада  тј. просветни  саветници  Министарства  просвете  , науке и  технолошког  развоја  извршили  су 10. и 11. фебруара  2014. године  спољашње  вредновање квалитета   образовно – васпитног рада  ОШ ,,Иво  Лола  Рибар,,  Велико  Градиште    и  оценили  општи  квалитет  образовне  установе  највишом  оценом 4. Општа  оцена изведена  је  на  основу  процента  остварености  свих  стандарда  и  кључних  стандарда  за  вредновање . Утврђено  је да  је  школа  остварила  96,6% свих  стандарда и 100% стандарда  који  су  кључни  за  вредновање. Утврђени  општи  квалитет  рада  школе резулата  је  квалитетног  програмирања  и  планирања  рада , високог  процента остварености  нивоа у  свим  стандардима Наставе  и  учења , функционисања  разноврсних  видова  подршке  ученицима , добре  атмосфере и  организације  рада , као и  континуираног  унапређења материјално-техничких  ресурса и  њихове  адекватне  примене  у  образовном  раду. Посебни  примери  добре  праксе присутни  су  на  плану   планирања  и  припремања  наставника , стварања васпитним  потребама  ученика , коришћења  поступака  вредновања  у  функцији  даљег  учења , посвећености  развијању  инклузивне  културе  и  перманентном  стручном  усавршавању  наставника  и  одлична  опремљеност   школе  која  је  управо  резултат  добре  сарадње  са  локалном заједницом , општином  Велико  Градиште и месним  заједницама.Резултат  ове  сарадње  је  континуирано   опремање  школе  савременим  наставним  и  информационом  технологијом.У  сарадњи  са  локалном  заједницом  и малом  привредом  обезбеђено  је  11 паметних  табли.Обзиром  да  је   основна  и  превасходна  делатност  школе  образовање , у складу са  тиме  највише  смо  поносни  на  постигнућа  наших  ученика  у  редовним  наставним  активностима  ,  а  нарочито  на  такмичењима  из  свих  наставних  предмета.  Желимо  да  истакнемо  да и  ове школске  године  имамо  учеснике   републичких  такмичењима  из  више  предмета.

http://issuu.com/recnaroda/docs/strana_7bd86656a7c4fa/4?e=3987601/8901372

Где се налазимо

kontaktmand

 

 

ОШ "Иво Лола Рибар" 

12220 Велико Градиште

Бошка Вребалова 1а

Контактирајте нас

kontakt2-300x205

e-mail: osilrvg.direktor@gmail.com

           osilrss@gmail.com

           sekretar.osilr@gmail.com

tel/fax:

012/7662-132 - директор, секретар

012/7662-512 - рачуноводство, стручна служба


Copyright © 2018 Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Veliko Gradište Rights Reserved.