foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


012/7662-132
osilrpd@gmail.com
Контактирајте нас

ОШ "Иво Лола Рибар"

Велико Градиште

УПИС ПРВАКА У ШКОЛСКУ 2015/16.

школа-вас-поз1-580x333

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ

pobednici-285x300

ЗАВРШНИ ИСПИТ 2015.

zbirke

ФЕБРУАР 2013. ГОДИНЕ

 

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО ЛОЛА РИБАР“

ДР БОШКА ВРЕБАЛОВА БР 1А

12220 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Основна школаИво Лола Рибар“ Велико Градиште Адреса наручиоца: др.Бошка Вребалова бр.1а

Интернет страница наручиоца : www.osilrvg.edu.rs

Врста наручиоца: установа

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности Врста предмета: добра

Опис предмета набавке: Набавка и испорука електричне енергије - 09310000 Електрична енергија

Елементи критеријума за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“

Начин преузимања конкурсне документације:

Конкурсна документација може се преузети на адреси: Основна школа Иво Лола Рибар“ Велико Градиште, др.Бошка Вребалова бр.1а, иста је доступна на интернет адреси www.osilrvg.edu.rs и Порталу јавних набавки www.ujn.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара на адресу :Основна школаИво Лола Рибар“ Велико Градиште, др.Бошка Вребалова број 1а, са назнаком „Понуда за јавну набавку добара – набавка и испорука електричне енергије - Не отварати, редни број ЈН 1/2014“. На полеђини коверте уписује се назив, адреса понуђача и контакт телефон.

Рок за подношење понуда је 10.03.2014.године. Благовременим ће се сматрати све понуде које су примљене на адреси наручиоца: Основна школаИво Лола Рибар“ Велико Градиште, др.Бошка Вребалова број 1а, 12220 Велико Градиште, најкасније последњег дана наведеног рока, до 11,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест 10.03.2014. у 11.30 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторијама Основне школеИво Лола Рибар“ Велико Градиште.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

Представници понуђача морају имати уредно овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку, приликом отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Додатна обавештења и информације у вези са припремом понуде могу се добити писаним путем –поштом или на е-маил Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.лице за контакт Снежана Атанацковић, секретар Основне школе Иво Лола Рибар“ Велико Градиште.

Желимо Вам пуно успеха са поднетом понудом.

 

Где се налазимо

kontaktmand

 

 

ОШ "Иво Лола Рибар" 

12220 Велико Градиште

Бошка Вребалова 1а

Контактирајте нас

kontakt2-300x205

e-mail: osilrvg.direktor@gmail.com

           osilrss@gmail.com

           sekretar.osilr@gmail.com

tel/fax:

012/7662-132 - директор, секретар

012/7662-512 - рачуноводство, стручна служба


Copyright © 2019 Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Veliko Gradište Rights Reserved.