НАШЕ АКТУЕЛНОСТИ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

На основу члана 126. став 4. тачка 19. Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС бр. 88/17, 27/18-др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21), члана 24. Закона о раду (Сл. гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аут. тумачење), и члана 150. став 7. Статута Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште (пречишћен текст дел. бр. 706 од 21.04.2022. године-други пречишћен текст) (у даљем тексту: Школа), а у складу са Уредбом Владе Републике Србије о каталогу радних места запослених у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Службени гласник РС” бр. 81/17, 6/18 и 43/18) директор Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште, дана 15.09.2022. године, донео је Правилник о организацији и систематизацији послова у ОШ ,,Иво Лола Рибар'' за школску 2022/2023. годину.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о организацији и систематизацији послова (у даљем тексту: Правилник) у Школи, утврђују се: организациони делови у Школи, групе послова, опис послова, врста и степен стручне спреме, потребна знања односно искуства и други потребни услови (пробни рад, провера психо-физичких способности) и потребан број извршилаца за њихово обављање, услови за заснивање радног односа и за рад и друга питања којима се уређује несметано обављање свих послова у оквиру делатности Школе.

Члан 2.

У Школи се утврђују послови, у складу са природом и организацијом образовно-васпитне делатности и одређује потребан број извршилаца који треба да обезбеди ефикасно извршавање школског програма, годишњег плана рада Школе и обављање делатности Школе у целини.

Члан 3.

За сваки посао, односну групу послова, даје се назив, опис и потребан број извршилаца, као и услови, прописани Законом и подзаконским актима за њихово обављање, које треба да испуњавају њихови извршиоци.

Члан 4.

Услови за пријем у радни однос прописани су Законом јединствено за све запослене у Школи. Услови у погледу врсте стручне спреме за рад наставника и стручних сарадника прописани су Законом, Уредбом, и правилницима којима се утврђује врста стручне спреме наставника и стручних сарадника у Школи.

Услови за рад секретара и директора Школе прописани су Законом и Уредбом. Зависно од сложености послова које обављају, за остале запослене посебни услови се утврђују Законом, Уредбом о каталогу радним места запослених у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору и Правилником.

Члан 5.

Радни однос се заснива, по правилу, на неодређено или одређено време, са пуним и непуним радним временом.

Члан 6.

Школа је организована као јединствена радна целина са седиштем у Великом Градишту, ул. др Бошка Вребалова бр. , и у издвојеним одељењима Школе у Куману, Тополовнику, Кисиљеву, Раму, Острову, Бискупљу, Затоњу, Кусићу, Трибродуи Пожежену.

Издвојено одељење Школе нема својство правног лица.

Издвојено одељење Школе има место пословања, а послове са трећим лицима обавља у име и за рачун Школе.

Члан 7.

Настава се изводи у одељењу, а из појединих предмета по групама, у складу са важећим планом и програмом наставе и учења, према утврђеном распореду часова.

Број одељења појединих разреда у Школи је променљив и зависи од броја уписаних ученика.

Члан 8.

         На почетку сваке школске године утврђује се број извршилаца у настави и број ваннаставног особља зависно од броја ученика, броја одељења, група и величине Школе, у складу са Законом и Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања.

IIОрганизација рада Школе

Члан 9.

Организација рада Школе заснива се на рационалној подели рада у оквиру рада Школе, у складу са захтевима савремене огранизације рада.

Школа обавља послове преко следећих служби:

1. Послови руковођења: директор, односно вршилац дужности директора и помоћник директора;

2. Образовно-васпитна служба: наставници и стручни сарадници;

3. Служба за правне послове: секретар школе;

4. Служба за финансијско-рачуноводствене послове и административно финансијске послове:   шеф рачуноводства и референт за правне, кадровске и административне послове

5.Техничка служба и остали послови подршке (помоћно-техничко особље): домар/мајстор одржавања, сервирка, чистачице;

Укупан број запослених у складу са Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног/средњег образовања и васпитања за школску 2022/2023. годину износи 83 извршилаца. Услед промене броја одељења, група и броја ученика, на почетку сваке школске године до 15. септембра доносиће се нови Правилник.

III Опис послова организационих јединица и
начин руковођења

 1. 1.Послови руковођења

Директор установе

Члан 10.

Директор руководи радом Школе и заступа и представља Школу.

Директор за свој рад одговара министру и органу управљања.

Директор може да обавља и васпитно-образовни рад, у складу са Законом.

Помоћник директора

Члан 11.

Помоћник директора организује и руководи педагошким радом Школе, координира радом стручних органа Школе и обавља друге послове у складу са општим актима Школе.

Помоћник директора за свој рад одговара директору.

2.Образовно-васпитна служба

Наставници

Члан 12.

Наставно особље обавља наставу и друге облике образовно-васпитаног рада.

Наставно особље чине у разредној настави: наставник разредне наставе; наставник у комбинованом одељењу од два разреда; наставник разредне наставе у комбинованом одељењу од три разреда; наставник у продуженом боравку; дефектолог – наставник у кобинованом одељењу од три разреда; дефектолог-наставник у комбинованом одељењу од четири разреда; наставник предметне наставе; наставник предметне наставе са одељењским старешинством, апо одобрењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја и педагошки и андрагошки асистенти у складу са потребама Школе.

Послове из свог делокруга наставници обављају у седишту Школе у Великом Градишту (од првог до осмог разреда) и у издвојеним одељењима Школе у Куману, Тополовнику, Кисиљеву, Раму, Острову, Бискупљу, Затоњу, Кусићу, Триброду и Пожежену (од првог до четвртог разреда) у комбинованим/некомбинованим одељењима (комбинација два/ три/четири разреда).

Наставник за свој рад одговара директору.

Стручни сарадници

Члан 13.

Стручни сарадници обављају стручне послове на унапређивању образовно-васпитног рада у Школи.

Стручни сарадници су педагог, библиотекар и социјални радник.

Послове из свог делокруга стручни сарадници обављају у седишту Школе у Великом Градишту (од првог до осмог разреда) и за издвојена одељења Школе у Куману, Тополовнику, Кисиљеву, Раму, Острову, Бискупљу, Затоњу, Кусићу, Триброду и Пожежену (од првог до четвртог разреда) у комбинованим/некомбинованим одељењима (комбинација два/ три/четири разреда).

Стручни сарадник за свој рад одговара директору.

3. Служба за правне послове

Члан 14.

Правне послове обавља секретар Школе.

Правне послове секретар обавља и за издвојена одељење Школе у Куману, Тополовнику, Кисиљеву, Раму, Острову, Бискупљу, Затоњу, Кусићу, Триброду и Пожежену.

Секретар за свој рад одговара директору.

4. Служба за финансијско-рачуноводствене послове
и административне послове

Шеф рачуноводства

Члан 15.

Финансијско-рачуноводствене послове у Школи обавља шеф рачуноводства.

Финансијско-рачуноводствени послови се обављају и за издвојена одељења Школе у Куману, Тополовнику, Кисиљеву, Раму, Острову, Бискупљу, Затоњу, Кусићу, Триброду и Пожежену.

Шеф рачуноводства за свој рад одговара директору.

Референт за правне, кадровске и административне послове

Члан 16.

Административнo-кадровске послове у Школи обавља референт за правне, кадровске и административне послове.

Административно-кадровски послови се обављају и за издвојена одељења Школе у Куману, Тополовнику, Кисиљеву, Раму, Острову, Бискупљу, Затоњу, Кусићу, Триброду и Пожежену.

Референт за правне, кадровске и административне послове за свој рад одговара директору.

5. Техничка служба и остали послови подршке

Домар/мајстор одржавања

Члан 17.

Домар/мајстор одржавања обавља послове одржавања објекта и друге ситне поправке.

Домар обавља послове из свог делокруга и за издвојена одељења Школе у у Куману, Тополовнику, Кисиљеву, Раму, Острову, Бискупљу, Затоњу, Кусићу, Триброду и Пожежену.

Домар/мајстор одржавања за свој рад одговара директору.

Сервирка

Члан 18.

Сервирка припрема, сервира и послужује храну и напитке.

Сервирка за свој рад одговара директору.

Чистачица

Члан 19.

Чистачица обавља послове одржавања хигијене у просторијама Школе и њеном окружењу.

Чистачица за свој рад одговара директору.

IV Назив и опис послова, услови за рад и број извршилаца

Члан 20.

Број извршилаца на пословима наставника и стручних сарадника утврђује се Годишњим планом рада Школе за сваку школску годину и може се мењати сваке школске године, зависно од броја уписаних ученика, односно од броја одељења и група у Школи, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују питања утврђивања броја извршилаца у Школи.

Број извршилаца на пословима секретара установе, шефа рачуноводства, референта за правне, кадровске и административне послове и сервирке зависи од броја уписане деце, односно броја одељења и група у Школи, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују питања утврђивања броја извршиоца у Школи.

Број извршилаца на пословима домара/мајстора одржавања, чистачица, зависи од укупне квадратуре објекта установе и начина грејања установе, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују питања утврђивања броја извршилаца у Школи.

Члан 21.

Директор школе:

-          планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности Школе, у складу са законом;

-          одговоран је за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда образовних постигнућа и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;

-          одговоран је за остваривање развојног плана Школе;

-          одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;

-          сарађује са органима јединице локалне самоуправе, другим организацијама и удружењима;

-          пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и предузетничких активности ученика;

-          организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и стручних сарадника;

-          планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања наставника, васпитача и стручних сарадника;

-          одговоран је за регуларност спровођења свих испита у Школи у складу са прописима;

-          предузима мере у случајевима повреде забрана из чл. 110-113. Закона;

-          предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника, као и других инспекцијских органа;

-          одговоран је за благовремени и тачан унос и одржавање ажурности базе података о Школи у оквиру јединственог информационог система просвете;

-          обавезан је да благовремено информише запослене, ученика и родитеља односно друге законске заступнике, стручних органа и орган управљања о свим питањима од интереса за рад установе у целини;

-          сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно педагошког већа, без права одлучивања;

-          образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у Школи;

-          сарађује са родитељима, односно законским заступницима деце и ученика установе и саветом родитеља;

-          подноси извештаје о свом раду и раду Школе органу управљања, најмање два пута годишње;

-          одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у скалу са освим и другим законом;

-          доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом;

-          обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавеза и одговорности ученика и заспослених, у складу са овим и другим законом;

-          сарађује са ученицима и ученичким парламентом;

-          доноси решење о избору кандидата по конкурсу за пријем у радни однос;

-          руководи радом, заступа и представља установу;

-          планира и распоређује послове на руководиоце установе;

-          даје смернице и прати реализацију вршења послова из надлежности установе;

-          доноси опште и појединачне акте за које је законом и другим прописима овлашћен;

-          врши наредбодавне функције, прати извршење финансијског плана и плана јавних набавки установе и израђује предлог буџетских средстава за рад;

-          располаже средствима установе у складу са законом;

-          спроводи донете одлуке и друга општа акта;

-          координира радом установе;

-          израђује акциони план и спроводи мере и активности на осигурању квалитета и унапређењарада из своје области;

-          планира, организује и контролише рад запослених у установи;

-          израђује акциони план за унапређивање рада након спољашњег вредновања Школе;

-          планира, организује и контролише рад запослених у Школи;

-          организује припрему и доступност свих елемената потребних за процену остварености стандарда квалитета рада Школе пре и током процеса спољашњег вредновања, као и израду акционог плана за унапређивање рада након спољашњег вредновања Школе;

-          одговоран је за благовремени и тачан унос и одржавање ажурности базе података о Школи у оквиру јединственог информационог система просвете;

-          обавезан је да обавља активности у вези са обавештавањем запослених, ученика и родитеља односно других законкских заступника, стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса за рад Школе и ових органа;

-          обезбеђује услове за оснивање и почетак рада Школе као и за добијање решења о вери­фикацији Школе;

-          припрема елаборат за остваривање проширене делатности Школе;

-          доноси план јавних набавки и план набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује;

-          доноси одлуку о покретању поступка јавне набавке и закључује уговор о јавној набавци са изабраним понуђачем;

-          потписује сведочанства, дипломе, уверења, уговоре и друга акта везана за по­сло­вање Школе;

-          обавља и друге послове и одговоран је за њихово извршавање, у складу са законом и опш­тим актом Школе.

Изузетно, може да обавља послове наставника, васпитача и стручног сарадника, у складу са решењем министра.

За свој рад одговара министру и органу управљања.

Стручна спрема:

Директор установе може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 139. и чланом 140. ст. 1. и 2. Закона (лиценца).

Дужност директора Школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140. ст. 1. и 2. Закона, за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.

Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140. ст. 1. и 2. Закона, дужност директора основне школе може да обавља лице које има: одговарајуће образовање из члана 140. став 3. наведеног закона, за наставника те врсте школе; дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања

Испит за директора установе може да полаже и лице које испуњава услове за директора установе и које има доказ о похађаном прописаном програму обуке.

Лице које положи испит за директора стиче дозволу за рад директора (у даљем тексту: лиценца за директора).

Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две године од дана ступања на дужност.

Додатни услови:

-              положен испит за лиценцу наставника, васпитача и стручног сарадника;

-              образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина

-              познавање језика на коме се изводи наставе;

-              испит за директора;

-              осам, односно десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;

-              познавање рада на рачунару.

Број изврилаца: 1.

Члан 22.

Помоћник директора:

-          пружа стручну помоћ директору;

-          планира, програмира и усклађује процес образовно-васпитног рада;

-          организује и координира рад стручних органа и учествује у раду педагошког колегијума и других стручних органа;

-          припрема материјале за Годишњи план рада школе и Школски програм, учествује у њихвој изради;

-          учествује у подели предмета на наставнике, прикупљању података за израду распореда часова и подели разредних старешинстава и организацији дежурства;

-          учествује у организацији свих врста испита у Школи;

-          организује и прати реализацију допунске, додатне, факултативне, припремне наставе и ваннаставних активности;

-          припрема извештаје за наставничко веће, школски одбор, прати рад одељењских старешина;

-          учествује у решавању васпитних и васпитно-дисциплинских проблема ученика у школи у сарадњи са педагошком службом и одељењским старешинама;

-          контролише вођење прописане педагошке евиденције у дневницима рада и Матичним књигама ученика;

-          обавља и послове наставника или стручног сарадника, у складу са решењем директора и друге послове по налогу директора;

-          учествуjе у раду тимова и органа Школе;

-          учествује у изради прописаних докумената Школе;

-          ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са родитељима, одностно другим законским заступницима, запосленима у Школи, спољним сарадницима,стручним и другим институцијама;

-          - својим компентенцијама осигурава постизање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа ученика;

-          организује, руководи и одговоран је за педагошки рад Школе;

-          координира рад стручних актива и других стручних органа Школе и

-          обавља друге послове у складу са општим актима Школе и по налогу директора.

Стручна спрема:

Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које је стекло одговарајуће високо образовање:

1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:

(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;

(2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;

2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета.

Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем.

Наставници, васпитачи и стручни сарадници који обављају образовно-васпитни рад у Школи, а који су испуњавали услове у погледу степена и врсте образовања по прописима који су важили приликом пријема у радни однос, могу и даље да обављају образовно-васпитни рад у Школи и могу бити преузети, у смислу овог закона.

Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад (у даљем тексту: лиценца).

Обавезно образовање лица из претходног става је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова.

Образовање из претходног става, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу.

Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има тражена додатна знања.

      

Услови:

-положен испит за лиценцу;

-познавање рада на рачунару;

-образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина;

-познавање језика на коме се изводи настава.

Број извршилаца: 0,50.

Члан 23.

Наставник разредне наставе:

-                        планира, припрема и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у складу са планом и програмом Школе;

-                        спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

-                        спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

-                        прилагођава технике учења, дидактички материјал и рад на часу образовно-васпитним потребама ученика;

-                        пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

-                        учествуjе у спровођењу испита;

-                        води прописану евиденциjу и педагошку документацију;

-                        обавља послове одељењског старешине и ментора приправнику;

-                        стручно се усавршава;

-                        учествуjе у раду тимова и органа Школе;

-                        учествује у изради прописаних докумената Школе;

-                        сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима ученика, запосленим у Школи и другим заинтересованим лицима и институцијама у локалној заједници;

-                        припрема и реализује приредбе, излете, посете, екскурзије;

-                        својим компентенцијама осигурава постизање циљева образо-вања и васпитања и стандарда постигнућа ученика;

-                        обавља послове одељењског старешине;

-                        дежура према утврђеном распореду;  

-обавља друге послове по налогу директора.

Стручна спрема:

Послове наставника, васпитача и стручног сарадник може да обавља лице које испуњава услове прописане чланом 139. и чланом 140. ст. 1. и 2. Закона и које је стекло одговарајуће високо образовање:

1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:

(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;

(2)студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;

2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године .

Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета.

Послове наставника разредне наставе, може да обавља лице које је стекло одговарајуће образовање на језику на коме се остварује тај рад или је положило испит из језика, по програму одговарајуће високошколске установе.

Наставници, васпитачи и стручни сарадници који обављају образовно-васпитни рад у Школи, а који су испуњавали услове у погледу степена и врсте образовања по прописима који су важили приликом пријема у радни однос, могу и даље да обављају образовно-васпитни рад у Школи и могу бити преузети, у смислу овог закона.

Додатна знања:

Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад (у даљем тексту: лиценца).

Обавезно образовање лица из претходног става је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова.

Образовање из претходног става, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу.

Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има тражена додатна знања.

Додатни услови:

-                        положен испит за лиценцу;

-                        познавање рада на рачунару;

-                        образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина;

-                        познавање језика на коме се изводи настава.

Послови наставника разредне наставе у школској 2021/2022. години обављају се у Великом Градишту и издвојеном одељењу школе у Раму.

Број извршилаца: 11.

Члан 24.

Наставник у комбинованом одељењу од два разреда:

-                        планира, припрема и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у складу са планом и програмом Школе;

-                        спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

-                        спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

-                        прилагођава технике учења, дидактички материјал и рад на часу образовно-васпитним потребама ученика;

-                        пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

-                        учествуjе у спровођењу испита;

-                        води прописану евиденциjу и педагошку документацију;

-                        обавља послове одељењског старешине и ментора приправнику;

-                        стручно се усавршава;

-                        учествуjе у раду тимова и органа Школе;

-                        учествује у изради прописаних докумената Школе;

-                        сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима ученика, запосленим у Школи и другим заинтересованим лицима и институцијама у локалној заједници;

-                        припрема и реализује приредбе, излете, посете, екскурзије;

-                        својим компентенцијама осигурава постизање циљева образо-вања и васпитања и стандарда постигнућа ученика;

-                        обавља послове одељењског старешине;

-                        дежура према утврђеном распореду;  

-                        обавља друге послове по налогу директора.

Стручна спрема:

Послове наставника, васпитача и стручног сарадник може да обавља лице које испуњава услове прописане чланом 139. и чланом 140. ст. 1. и 2. Закона и које је стекло одговарајуће високо образовање:

1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:

(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;

(2)студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;

2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године .

Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета.

Послове наставника разредне наставе, може да обавља лице које је стекло одговарајуће образовање на језику на коме се остварује тај рад или је положило испит из језика, по програму одговарајуће високошколске установе.

Наставници, васпитачи и стручни сарадници који обављају образовно-васпитни рад у Школи, а који су испуњавали услове у погледу степена и врсте образовања по прописима који су важили приликом пријема у радни однос, могу и даље да обављају образовно-васпитни рад у Школи и могу бити преузети, у смислу овог закона.

Додатна знања:

Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад (у даљем тексту: лиценца).

Обавезно образовање лица из претходног става је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова.

Образовање из претходног става, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу.

Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има тражена додатна знања.

Додатни услови:

-                        положен испит за лиценцу;

-                        познавање рада на рачунару;

-                        образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина;

-                        познавање језика на коме се изводи настава.

Послови наставника разредне наставе у комбинованом одељењу од два разреда у школској 2021/2022. години обављају се у издвојеним одељењима школе у: Пожежену, Триброду, Кусићу, Тополовнику, Затоњу и Кисиљеву.

Број извршилаца: 15.

Члан 25.

Наставник у комбинованом одељењу од два разреда-енглески језик:

-                        планира, припрема и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у складу са планом и програмом Школе;

-                        спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

-                        спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

-                        прилагођава технике учења, дидактички материјал и рад на часу образовно-васпитним потребама ученика;

-                        пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

-                        учествуjе у спровођењу испита;

-                        води прописану евиденциjу и педагошку документацију;

-                        обавља послове одељењског старешине и ментора приправнику;

-                        стручно се усавршава;

-                        учествуjе у раду тимова и органа Школе;

-                        учествује у изради прописаних докумената Школе;

-                        сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима ученика, запосленим у Школи и другим заинтересованим лицима и институцијама у локалној заједници;

-                        припрема и реализује приредбе, излете, посете, екскурзије;

-                        својим компентенцијама осигурава постизање циљева образо-вања и васпитања и стандарда постигнућа ученика;

-                        обавља послове одељењског старешине;

-                        дежура према утврђеном распореду;  

-                        обавља друге послове по налогу директора.

Стручна спрема:

Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које испуњава услове прописане чланом 139. и чланом 140. ст. 1. и 2. Закона и које је стекло одговарајуће високо образовање:

1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:

(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;

(2)студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;

2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године .

Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета.

Послове наставника разредне наставе, може да обавља лице које је стекло одговарајуће образовање на језику на коме се остварује тај рад или је положило испит из језика, по програму одговарајуће високошколске установе.

Наставници, васпитачи и стручни сарадници који обављају образовно-васпитни рад у Школи, а који су испуњавали услове у погледу степена и врсте образовања по прописима који су важили приликом пријема у радни однос, могу и даље да обављају образовно-васпитни рад у Школи и могу бити преузети, у смислу овог закона.

Додатна знања:

Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад (у даљем тексту: лиценца).

Обавезно образовање лица из претходног става је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова.

Образовање из претходног става, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу.

Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има тражена додатна знања.

Додатни услови:

-                        положен испит за лиценцу;

-                        познавање рада на рачунару;

-                        образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина;

-                        познавање језика на коме се изводи настава.

Број извршилаца: 1.

Члан 26.

Наставник у комбинованом одељењу од три разреда:

-                        планира, припрема и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у складу са планом и програмом Школе;

-                        спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

-                        спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

-                        прилагођава технике учења, дидактички материјал и рад на часу образовно-васпитним потребама ученика;

-                        пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

-                        учествуjе у спровођењу испита;

-                        води прописану евиденциjу и педагошку документацију;

-                        обавља послове одељењског старешине и ментора приправнику;

-                        стручно се усавршава;

-                        учествуjе у раду тимова и органа Школе;

-                        учествује у изради прописаних докумената Школе;

-                        сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима ученика, запосленим у Школи и другим заинтересованим лицима и институцијама у локалној заједници;

-                        припрема и реализује приредбе, излете, посете, екскурзије;

-                        својим компентенцијама осигурава постизање циљева образо-вања и васпитања и стандарда постигнућа ученика;

-                        обавља послове одељењског старешине;

-                        дежура према утврђеном распореду;  

-                        обавља друге послове по налогу директора.

Стручна спрема:

Послове наставника, васпитача и стручног сарадник може да обавља лице које испуњава услове прописане чланом 139. и чланом 140. ст. 1. и 2. Закона и које је стекло одговарајуће високо образовање:

1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:

(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;

(2)студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;

2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године .

Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета.

Послове наставника разредне наставе, може да обавља лице које је стекло одговарајуће образовање на језику на коме се остварује тај рад или је положило испит из језика, по програму одговарајуће високошколске установе.

Наставници, васпитачи и стручни сарадници који обављају образовно-васпитни рад у Школи, а који су испуњавали услове у погледу степена и врсте образовања по прописима који су важили приликом пријема у радни однос, могу и даље да обављају образовно-васпитни рад у Школи и могу бити преузети, у смислу овог закона.

Додатна знања:

Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад (у даљем тексту: лиценца).

Обавезно образовање лица из претходног става је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова.

Образовање из претходног става, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу.

Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има тражена додатна знања.

Додатни услови:

-                        положен испит за лиценцу;

-                        познавање рада на рачунару;

-                        образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина;

-                        познавање језика на коме се изводи настава.

Послови наставника разредне наставе у комбинованом одељењу од три разреда у школској 2021/2022. години обављају се у издвојеним одељењима школе у: Бискупљу, Куману и Острову.

Број извршилаца: 1.

Члан 27.

Наставник у продуженом боравку:

-                        остварује садржаје образовно-васпитног рада у продуженом боравку;

-                        води рачуна о исхрани ученика, стицању радних, хигијенских, културних навика и подстиче ученике на самосталан рад;

-                        спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

-                        планира, припрема и остварује образовно-васпитни рад и активира ученике у слободном времену радно-техничким, производним, хуманитарним, спортским, културно-уметничким, забавним и другим активностима;

-                        брине о здрављу ученика и предузима превентивне мере ради очувања здравља ученика, васпитава их и чува;

-                        прати развој ученика и резултате у учењу;

-                        подстиче ученике на постизање бољих резултата;

-                        ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са породицама ученика;

-                        стручно се усавршава;

-                        води одговарајућу евиденцију и педагошку документацију;

-                        учествује у раду тимова и органа установе, члан је тима за пружање додатне подршке детету и ученику;

-                        припрема и реализује приредбе, излете, посете;

-                        учествује у спровођењу испита;

-                        својим компентенцијама осигурава постизање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа ученика;

-                        обавља и друге послове по налогу директора.

Стручна спрема:

Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице лице које испуњава услове прописане чланом 139. и чланом 140. ст. 1. и 2. Закона и које је стекло одговарајуће високо образовање:

1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:

(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;

(2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;

2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године .

Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета.

Послове наставника разредне наставе, може да обавља лице које је стекло одговарајуће образовање на језику на коме се остварује тај рад или је положило испит из језика, по програму одговарајуће високошколске установе.

Наставници, васпитачи и стручни сарадници који обављају образовно-васпитни рад у школи, а који су испуњавали услове у погледу степена и врсте образовања по прописима који су важили приликом пријема у радни однос, могу и даље да обављају образовно-васпитни рад у школи и могу бити преузети, у смислу овог закона.

Додатна знања:

Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад (у даљем тексту: лиценца).

Обавезно образовање лица из претходног става је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова.

Образовање из претходног става, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу.

Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има тражена додатна знања.

Додатни услови:

-                        положен испит за лиценцу;

-                        познавање рада на рачунару;

-                        образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина;

-                        познавање језика на коме се изводи настава.

Број извршилаца: 1.

Члан 28.

Наставник предметне наставе:

-                        планира, припрема и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у складу са планом и програмом Школе;

-                        спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

-                        спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

-                        пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

-                        учествуjе у спровођењу испита;

-                        обавља послове ментора приправнику;

-                        води прописану евиденциjу и педагошку документацију;

-                        учествуjе у раду тимова и органа Школе;

-                        учествује у изради прописаних докумената Школе;

-                        ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са родитељима, односно старатељима, запосленим у установи, спољним сарадницима, стручним и другим институцијама;

-                        својим компентенцијама осигурава постизање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа ученика;

-                        припрема и реализује приредбе;

-                        стручно се усарвшава;

-                        учествује у прегледању тестова на завршним испитима уколико је одређен распоредом од стране Школске управе, одн. решењем директора;

-                        дежура према утврђеном распореду;

обавља друге послове по налогу директора.

Стручна спрема:

Послове наставника може да обавља лице које испуњава услове прописане чланом 139. и чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања које је стекло одговарајуће високо образовање:

1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:

(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;

(2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;

2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године .

Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета.

Наставници, који обављају образовно-васпитни рад у школи, а који су испуњавали услове у погледу степена и врсте образовања по прописима који су важили приликом пријема у радни однос, могу и даље да обављају образовно-васпитни рад у школи и могу бити преузети, у смислу закона.

Додатна знања:

Послове наставника може да обавља лице које има дозволу за рад (у даљем тексту: лиценца).

Обавезно образовање лица из пртеходног става је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова.

Образовање из претходног става, наставник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу.

Сматра се да наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има тражена додатна знања.

Додатни услови:

-                        положен испит за лиценцу;

-                        познавање рада на рачунару;

-                        образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина;

-                        познавање језика на коме се изводи настава.

Члан 29.

Наставник предметне наставе са одељењским старешинством:

-                        планира, припрема и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у складу са планом и програмом Школе;

-                        спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

-                        спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

-                        пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

-                        учествуjе у спровођењу испита;

-                        обавља послове одељењског старешине, ментора приправнику;

-                        води прописану евиденциjу и педагошку документацију;

-                        учествуjе у раду тимова и органа Школе;

-                        учествује у изради прописаних докумената Школе;

-                        ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са родитељима, односно старатељима, запосленим у установи, спољним сарадницима, стручним и другим институцијама;

-                        својим компентенцијама осигурава постизање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа ученика;

-                        припрема и реализује приредбе, излете, посете, екскурзије;

-                        стручно се усарвшава;

-                        учествује у прегледању тестова на завршним испитима уколико је одређен распоредом од стране Школске управе, одн. решењем директора;

-                        дежура према утврђеном распореду;

-                        обавља друге послове по налогу директора.

Стручна спрема:

Послове наставника може да обавља лице које испуњава услове прописане чланом 139. и чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања које је стекло одговарајуће високо образовање:

1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:

(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;

(2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;

2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године .

Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета.

Наставници, који обављају образовно-васпитни рад у школи, а који су испуњавали услове у погледу степена и врсте образовања по прописима који су важили приликом пријема у радни однос, могу и даље да обављају образовно-васпитни рад у школи и могу бити преузети, у смислу закона.

Додатна знања:

Послове наставника може да обавља лице које има дозволу за рад (у даљем тексту: лиценца).

Обавезно образовање лица из пртеходног става је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова.

Образовање из претходног става, наставник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу.

Сматра се да наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има тражена додатна знања.

Додатни услови:

-                        положен испит за лиценцу;

-                        познавање рада на рачунару;

-                        образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина;

-                        познавање језика на коме се изводи настава.

Члан 30.

У школи постоје следећа радна места наставника предметне наставе са следећим процентом ангажовања:

 1. наставник српског језика-1 извршилац;
 2. наставник енглеског језика (обавезан страни језик)-2 извршиоца;
 3. наставник историје-1,25 извршилаца;
 4. наставник географије-0,25 извршилаца;
 5. наставник математике-0,80 извршилаца;
 6. наставник физике-1,10 извршилаца;
 7. наставник биологије-0,60 извршилаца;
 8. наставник музичке културе-0,75 извршилацa;
 9. наставник ликовне културе-0,85 извршилаца;
 10. наставник физичког и здравственог васпитања-1 извршилац;
 11. наставник информатике и рачунарства-0,50 извршилаца;
 12. наставник грађанског васпитања-0,20 извршилаца;
 13. наставник верске наставе-1,60 извршилаца.

У школској 2022/2023. години систематизоване су и слободне наставне активности које улазе у норму наставника предметне наставе (обавезних предмета) и то:

 1. цртање, сликање и вајање-0,15 извршилаца;
 2. домаћинство-0,20 извршилаца.

 1. чувари природе-0,05 извршилаца;
 2. музиком кроз живот-0,05 извршилаца;
 3. уметност-0,30 извршилаца;
 4. сачувајмо нашу планету-0,05 извршилаца;
 5. моја животна средина-0,05 извршилаца;
 6. хор и оркестар-0,05 извршилаца.

Члан 31.

У школи постоје следећа радна места наставника предметне наставе са одељењским старешинством:

 1. наставник српског језика-2,20 извршилаца;
 2. наставник енглеског језика (обавезан страни језик)-1 извршилац;
 3. наставник француског језика -1,50 извршилаца;
 4. наставник географије-1 извршилац;
 5. наставник математике-2 извршиоца;
 6. наставник хемије-0,80 извршилаца;
 7. наставник биологије-0,80 извршилаца;
 8. наставник физичког и здравственог васпитања-1 извршилац;
 9. наставник технике и технологије-1,40 извршилаца;
 10. наставник информатике и рачунарства-0,20 извршилаца.

У школској 2022/2023. години систематизоване су и слободне наставне активности које улазе у норму наставника предметне наставе са одељењским старешинством (обавезних предмета) и то:

Члан 32.

Дефектолог- наставник у комбинованом одељењу од три разреда:

-                        припрема, планира, реализује и вреднује васпитно-образовни рад са ученицима;

-                        прати и подржава развој ученика и њихово напредовање у сарадњи са стручним сарадницима, наставницима, педагошким асистентима и другим запосленима у образовно-васпитној установи, али и спољним сарадницима и родитељима односно старатељима;

-                        учествује у изради, праћењу и вредновању ИОП-а у сарадњи са стручним сарадником и родитељима, односно старатељима ученика;

-                        води прописану педагошку документацију;

-                        обавља послове ментора приправнику и пружа стручну подршку запосленима у установи у раду са ученицима који показују развојне и друге сметње;

-                        обавља послове одељењског старешине;

-                        учествује у раду стручних органа и тимова установе;

-                        учествује у организованим облицима културне и јавне делатности школе;

-                        процењује стања, снаге, способности, интересовања, ризике и потребе ученика и других значајних особа у окружењу ученика битних за његов развој и напредовање;

-                        ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са родитељима, односно старатељима, запосленима у установи, спољним сарадницима, стручним институцијама у широј друштвеној заједници;

-                        пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група и ученицима са сметњама у развоју и тешкоћама у учењу и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

-                        дежура према утврђеном распореду;

-                        учествује у дежурству на завршним испитима уколико је одређен распоредом од стране Школске управе, одн. решењем директора;

-                        обавља и друге послове по налогу директора.

Стручна спрема:

Послове наставника може да обавља лице које испуњава услове прописане чланом 139. и чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања које је стекло одговарајуће високо образовање:

1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:

(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;

(2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;

2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године .

Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета.

Послове наставника разредне наставе, може да обавља лице које је стекло одговарајуће образовање на језику на коме се остварује тај рад или је положило испит из језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе.

Наставници, васпитачи и стручни сарадници који обављају образовно-васпитни рад у школи, а који су испуњавали услове у погледу степена и врсте образовања по прописима који су важили приликом пријема у радни однос, могу и даље да обављају образовно-васпитни рад у школи и могу бити преузети, у смислу овог закона.

Додатна знања:

Послове наставника може да обавља лице које има дозволу за рад (у даљем тексту: лиценца).

Обавезно образовање лица из претходног става је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова.

Образовање из претходног члана наставник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу.

Сматра се да наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има тражено образовање.

Додатни услови:

-                        положен испит за лиценцу;

-                        познавање рада на рачунару;

-                        образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина;

-                        познавање језика на коме се изводи настава.

Број извршилаца: 1.

Члан 33.

Дефектолог- наставник у комбинованом одељењу од четири разреда:

-                        припрема, планира, реализује и вреднује васпитно-образовни рад са ученицима;

-                        прати и подржава развој ученика и њихово напредовање у сарадњи са стручним сарадницима, наставницима, педагошким асистентима и другим запосленима у образовно-васпитној установи, али и спољним сарадницима и родитељима односно старатељима;

-                        учествује у изради, праћењу и вредновању ИОП-а у сарадњи са стручним сарадником и родитељима, односно старатељима ученика;

-                        води прописану педагошку документацију;

-                        обавља послове ментора приправнику и пружа стручну подршку запосленима у установи у раду са ученицима који показују развојне и друге сметње;

-                        обавља послове одељењског старешине;

-                        учествује у раду стручних органа и тимова установе;

-                        учествује у организованим облицима културне и јавне делатности школе;

-                        процењује стања, снаге, способности, интересовања, ризике и потребе ученика и других значајних особа у окружењу ученика битних за његов развој и напредовање;

-                        ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са родитељима, односно старатељима, запосленима у установи, спољним сарадницима, стручним институцијама у широј друштвеној заједници;

-                        пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група и ученицима са сметњама у развоју и тешкоћама у учењу и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

-                        дежура према утврђеном распореду;

-                        учествује у дежурству на завршним испитима уколико је одређен распоредом од стране Школске управе, одн. решењем директора;

-                        обавља и друге послове по налогу директора.

Стручна спрема:

Послове наставника може да обавља лице које испуњава услове прописане чланом 139. и чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања које је стекло одговарајуће високо образовање:

1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:

(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;

(2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;

2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године .

Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета.

Послове наставника разредне наставе, може да обавља лице које је стекло одговарајуће образовање на језику на коме се остварује тај рад или је положило испит из језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе.

Наставници, васпитачи и стручни сарадници који обављају образовно-васпитни рад у школи, а који су испуњавали услове у погледу степена и врсте образовања по прописима који су важили приликом пријема у радни однос, могу и даље да обављају образовно-васпитни рад у школи и могу бити преузети, у смислу овог закона.

Додатна знања:

Послове наставника може да обавља лице које има дозволу за рад (у даљем тексту: лиценца).

Обавезно образовање лица из претходног става је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова.

Образовање из претходног члана наставник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу.

Сматра се да наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има тражено образовање.

Додатни услови:

-                        положен испит за лиценцу;

-                        познавање рада на рачунару;

-                        образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина;

-                        познавање језика на коме се изводи настава.

Број извршилаца: 1.

Члан 34.

Стручни сарадник – педагог:

-                        учествује у планирању, програмирању, праћењу и вредновању остваривања васпитно-образовног рада;

-                        пружа подршку и помоћ васпитачима и наставницима у планирању, припремању и извођењу свих видова васпитно-образовног рада;

-                        пружа помоћ наставницима на праћењу и подстицању напредовања деце / ученика, прилагођавању образовно-васпитног рада индивидуалним потребама детета / ученика, креирању педагошког профила и индивидуалног образовног плана ученика, обавља саветодавни рад са васпитачима и наставницима на основу добијених резултата процене, пружајући им подршку у раду са децом / ученицима, родитељима, личним пратиоцима, подстиче лични и професионални развој васпитача и наставника;

-                        спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

-                        организује и реализује активности на пружању подршке ученицима ради постизања социјалне, емоционалне и професионалне зрелости;

-                        координира превентивни рад у школи и пружање подршке ученицима и родитељима за примену здравих стилова живота, оснаживање породице за промену адекватних васпитних стилова;

-                        обавља саветодавни рад са наставницима и другим стручним сарадницима на унапређењу васпитно-образовног рада;

-                        обавља саветодавни рад са децом и ученицима, родитељима, односно старатељима и запосленима у установи;

-                        учествује у раду стручних тимова и органа установе;

-                        води прописану евиденцију и педагошку документацију;

-                        пружа подршку у изради и развијању индивидуалних образовних планова и сарађује са интерресорном комисијом у процени потреба за додатном образовном, здравственом и / или социјалном подршком детету или ученику;

-                        реализује сарадњу са центром за социјални рад и другим релевантним институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад установе;

-                        учествује у изради прописаних докумената установе;

-                        врши процењивање деце при упису у први разред;

-                        учествује у структурирању одељења у школи на основу процењених индивидуалних карактеристика деце/ученика;

-                        доприноси стварању оптималних услова за развој деце и ученика унапређује образовно-васпитни рад у установи;

-                        прати, подстиче и пружа подршке укупном развоју детета и ученика у домену физичких, интелектуалних, емоционалних и социјалних капацитета и предлагању мера у интересу развоја и добробити детета;

-                        креира и прилагођава инструменте проценекако би дошао до релевантних података о деци/ученицима, узимајући у обзир њихове специфичности у комуникацији, социјалној интеракцији, емоционалном и когнитивном развоју;

-                        пружа стручну подршку наставнику и директору за: стварање подстицајне средине за учење уз примену савремених научно заснованих сазнања; јачање компетенција и професионални развој наставника и стручних сарадника; развијање компетенција за остваривање циљева и општих исхода образовања и васпитања; развоју инклузивности установе;

-                        организује упознавање ученика са ефикасним техникама и методама учења;

-                        обавља стручне послове у: заштити од насиља о стварању безбедне средине за развој деце и ученика, заштити од дискриминације и социјалне искључености деце, односно ученика; праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагању мера за повећање квалитета образовно-васпитног рада; остваривању сарадње са децом и ученицима, родитељима, односно другим законским заступницима и другим запосленима у установи; остваривању сарадње са надлежним установама, стручним удружењима и другим органима и организацијама; координацију сарадње и обезбеђивање примене одлука савета родитеља установе и општинских савета родитеља; спровођењу стратешких одлука Министарства у установи, у складу са својим описом посла ;

-                        иницира и учествује у истраживањима образовно-васпитне праксе на нивоу установе;

-                        координира и/или учествује у раду тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања;

-                        подстиче професионални развој запослених и организује стручно усарвшавање у установи;

-                        обавља друге послове по налогу директора.

Стручна спрема:

Послове стручног сарадник може да обавља лице које испуњава услове прописане чланом 139. и чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања које је стекло одговарајуће високо образовање:

1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:

(2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;

2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Стручни сарадници који обављају образовно-васпитни рад у Школи, а који су испуњавали услове у погледу степена и врсте образовања по прописима који су важили приликом пријема у радни однос, могу и даље да обављају образовно-васпитни рад у Школи и могу бити преузети, у смислу овог закона.

Додатна знања:

Послове стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад (у даљем тексту: лиценца).

Обавезно образовање лица из претходног става је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова.

Образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу.

Сматра се да стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има образовање.

Додатни услови:

-                        положен испит за лиценцу;

-                        познавање рада на рачунару;

-                        образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина;

-                        познавање језика на коме се изводи настава.

Број извршилаца: 1.

Члан 35.

Стручни сарадник – библиотекар

-                        води пословање библиотеке;

-                        планира, организује и учествује у изради и реализацији програма образовања и васпитања;

-                        сарађује са наставницима и стручним сарадницима;

-                        руководи у раду библиотечке секције;

-                        ради на издавању књига, приручника, аудио, видео записа и нотних издања;

-                        учествује у организовању и остваривању културне активности и јавне делатности школе;

-                        води фото, музичку, видео и другу архиву школе и стручно обрађује нотне, видео, аудио и друге записе;

-                        сарађује са матичном библиотеком, стручним институцијама и друштвеним окружењем;

-                        предлаже набавку књига, часописа, медијатечке и нототечке грађе, инвентарише, класификује, сигнира и каталогизује;

-                        учествује у избору одобрених уџбеника са осталим члановима већа;

-                        учествује у раду тимова и органа Школе;

-                        води педагошку документацију и евиденцију;

-                        учествује у изради прописаних докумената Школе;

-                        обавља друге послове по налогу директора.

Стручна спрема:

Послове стручног сарадник може да обавља лице које испуњава услове прописане чланом 139. и чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања и које је стекло одговарајуће високо образовање:

1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:

(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;

(2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;

2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године .

Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета.

Стручни сарадници који обављају образовно-васпитни рад у Школи, а који су испуњавали услове у погледу степена и врсте образовања по прописима који су важили приликом пријема у радни однос, могу и даље да обављају образовно-васпитни рад у Школи и могу бити преузети, у смислу овог закона .

Додатна знања:

Послове стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад (у даљем тексту: лиценца).

Обавезно образовање лица из претходног става је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова.

Образовање из претходног члана наставник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу.

Сматра се да наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има тражено образовање.

Додатни услови:

-                        положен испит за лиценцу;

-                        познавање рада на рачунару;

-                        образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина;

-                        познавање језика на коме се изводи настава.

Број извршилаца: 0,80

Члан 36.

Стручни сарадник - социјални радник:

-                        планира, програмира, организује и учествује у остваривању програма социјалне заштите ученика;

-                        доприноси стварању оптималних услова за развој деце и ученика путем мера и облика социјалне заштите;

-                        координира, организује и прати пријем деце и ученика у установу у складу са приоритетима за упис, а на основу утврђених потреба породица и деце;

-                        пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са сметњама у развоју и учествује у раду тима за пружање додатне подршке детету и ученику;

-                        обавља саветодавни рад са децом и ученицима, родитељима, старатељима и запосленима у установи из домена социјалне заштите, а посебно из осетљивих друштвених група;

-                        учествује у раду тимова и органа Школе;

-                        израђује анализе кретања успеха ученика и прати рад ученика (из социјално угрожених породица);

-                        ради на превентивном сагледавању проблема, предлаже мере за њихово отклањање;

-                        координира радом тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања;

-                        сарађује са центром за социјални рад и другим релевантним институцијама;

-                        води документацију и евиденцију и учествује у изради прописаних докумената установе;

-                        планира, програмира, организује и учествује у остваривању програма здравствене заштите ученика;

-                        обавља аналитичко-истраживачке послове;

-                        обавља теренске посете породицама ученика;

-                        ради на координацији сарадње и обезбеђивањ примене одлука савета родитеља и општинских савета родитеља;

-                        обавља послове у вези са професионалном оријентацијом ученика;

-                        обавља послове који се односе на организацију завршних испита;

-                        обавља стручне послове у заштити од насиља и ставарању безбедне средине за развој деце и ученика, заштити од дискриминације и социјалне искључености деце, односно ученика;

-                        подршка бољој интеграцији ученика у школску средину и пружање помоћи у кризним ситуацијама;

-                        подршка стварању позитивних интерперсоналних односа међу ученицима и наставницима у образовно-васпитном раду;

-                        учествује и пружа помоћ у раду ученичког парламента;

-                        подстиче заједно са другим наставницима и стручни сарадницима, родитељима, одн. другим законксим заступницима ученика хуманитарни рад и стварање једнаких и оптималних животних и радних услова за све ученике;

-                        води евиденцију о ученицима у контексту социјалне структуре породице;

-                        обавља друге послове по налогу директора.

Стручна спрема:

Високо образовање:

-                        на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-                        на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања:

Послове стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад (у даљем тексту: лиценца).

Обавезно образовање лица из претходног става је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова.

Образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу.

Сматра се да стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има образовање.

Додатни услови:

-                        положен испит за лиценцу;

-                        образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина;

-                        познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 1.

Члан 37.

Секретар установе:

-                        стара се о законитости рада Школе, указује директору и органу управљања на неправилности у раду Школе;

-                        обавља управне послове у установи;

-                        прати законе и друге прописе и даје стручна мишљења о примени закона и других општих аката;

-                        обавља правне и друге послове за потребе установе;

-                        израђује опште и поједниачне правне акте установе;

-                        израђује уговоре које закључује установа;

-                        учествује у раду школског одбора (припрема седнице, даје објашњења и мишљења, обавља активности везане за израду и спровођење одлука);

-                        обавља правно-техничке послове око уписа у судски регистар, земљишне књиге и др ;

-                        заступа Школу пред судовима и другим органима и организацијама;

-                        обавља кадровске послове (помоћ у спровођењу конкурса за избор директора, и других запослених и пријем у радни однос, израђује решења о правима, обавезама и правним интересима запослених, води кадровске евиденције запослених, врши пријаву и одјаву запослених, води статистику која се односи на запослене у Школи);

-                        израђује акте у поступку остваривања права деце и ученика на образовање и васпитање;

-                        обавља правне послове у вези са васпитно-дисциплинским поступцима против ученика и дисциплинским поступцима против запослених;

-                        обавља правне послове у вези са статусним променама у Школи;

-                        обавља правне послове у вези са уписом деце, ученика и одраслих;

-                        обавља правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом установе;

-                        пружа стручну помоћ у вези са избором органа управљања у Школи;

-                        пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора Школе;

-                        прати прописе и о томе информише запослене;

-                        води прописане евиденције и ажурира податке у одговарајућим базама;

-                        обавља правно-техничке послове око спровођења конкурса за пријем у радни однос, престанка радног односа и других статусних промена запослених;

-                        обавља послове око пријављивања и одјављивања запослених у регистру социјалног осигурања;

-                        обавља послове везане за набавку и издавање материјала и инвентара за одржавање хигијене у школи;

-                        обавља правне послове који се односе на организацију завршног испита;

-                        обавља друге правне послове по налогу директора.

Стручна спрема:

Секретар мора да има образовање из области правних наука у складу са чланом 140. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања, односно високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године .

Додатна знања/ услови:

-                        лиценца за секретара (положен стручни испит за секретара, правосудни или стручни испит за запослене у органима државне управе или државни стручни испит);

-                        познавања рада на рачунару.

Број извршилаца: 1.

Члан 38.

Шеф рачуноводства:

- проверава исправност финансијско рачуноводствених образаца;

- врши билансирање прихода и расхода;

- врши билансирање позиција биланса стања;

- води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену усвојеног контног плана;

- припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке и остале извештаје везане за финансијско - материјално пословање;

- припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању;

- преузима изводе по подрачунима и врши проверу књиговодствене документације која је везана за одлив и прилив готовине;

- контира и врши књижење;

- спроводи одговарајућа књижења и води евиденцију о задужењу и раздужењу;

- врши обрачун амортизације, повећања и отуђења основних средстава;

- прати и усаглашава прелазне рачуне и пренос средстава по уплатним рачунима са надлежним државним органима;

- врши усаглашавање главне и помоћне књиге потраживања по основу принудне наплате;

- врши контролу књижења на контима главне књиге и усаглашавања преноса средстава између подрачуна, прилива и одлива средстава по изворима;

- води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом;

- чува и архивира помоћне књиге и евиденције;

- сачињава и припрема документацију за усаглашавање потраживања и обавезе;

- припрема документацију за обрачун и исплату плата, накнада и других личних примања, припадајућих пореза и доприноса;

- припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на изводима рачуна.

-                        припрема финансијски план установе;

-                        сарађује са службом платног промета, органима јединице локалне самоуправе, органима за послове статистике, пореским и другим организацијама;

-                        врши обрачуна зарада, накнада зарада и њихову исплату;

-                        организује и координира рад на попису средстава и инвентара Школе;

-                        врши контролу рачуноводствених документа;

-                        обавља све послове везане за безготовинско и готовинско плаћање;

-                        обавља друге послове по налогу директора.

Стручна спрема:

Послове шефа рачуноводства може да обавља лице које има високо образовање и то:

-                        на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-                        на остудијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

-                        изузетно средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања/услови:

-                    познавање рада на рачунару;

-                    најмање пет година радног искуства на пословима са средњим образовањем;

-                    испит за рачуновођу.

Број извршилаца: 1

Члан 39.

Референт за правне, кадровске и административне послове:

-                        пружа техничку подршку у припреми појединачних аката и прикупља и припрема документацију приликом израде аката, уговора и др;

-                        прикупља податке за израду одговарајућих докумената, извештаја и анализа;

-                        врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа;

-                        припрема и издаје одговарајуће потврде и уверења;

-                        припрема једноставнија решења и интерне акте из области радно правних односа;

-                        води и ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица и води евиденције и врши пријаву / одјаву запослених код надлежних органа;

-                        води прописане евиденције и ажурира податке у одговарајућим базама;

-                        пружа подршку припреми и одржавању састанака;

-                        обавља административне послове из области имовинско-правних послова;

-                        обавља административне послове у вези са кретањем предмета;

-                        врши канцеларијске послове непосредно на шалтеру;

-                        води општи деловодник, пописе аката и заводи, разводи, архивира и задужује акта;

-                        врши распоређивање, отпрему и доставу документације и поште;

-                        припрема и умножава материјал за рад;

-                        води евиденцију опреме и осталих средстава и стара се о набавци, чувању и подели потрошног канцеларијског материјала;

-изарађује преводнице, дупликате јавних исправа;

-послове везане за матичне књиге ученика;

-саставља статистичке извештаје;

-обавља послове везане за осигурање ученика и запослених;

-обавља послове везане за превоз ученика и запослених (набавка месечних карата и издавње маркица);

-          набавља намирнице за потребе школске кухиње, комплетира приспелу документацију и води евиденцију о задужењу за исхрану ученика по одељењима.

Стручна спрема:

Послове референта за правне кадровске и административне послове може да обавља лице које има средње образовање у трајању од четири године – смер економски, рачуноводствени, правни, административни или гимназију.

Додатна знања/услови:

– познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 1.

Члан 40.

Домар / мајстор одржавања:

-                        обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава;

-                        обавља механичарске / електричарске/ водоинсталатерске / браварске / столарске / лимарске / молерске / аутомеханичарске и сл послове, послове, ложача, као и друге радове одржавања и поправки;

-                        припрема објекте, опрему и инсталације за рад;

-                        обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама;

-                        пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара;

-                        прати параметре рада и подешава опрему и постројење;

-                        рукује постројењима у котларници;

-                        обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања;

-                        води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама;

-стара се о исправности противпожарних апарата и хидрантских инсталација и њиховом благовременом сервисирању

-обавештава директора или секретара о евентуално насталим штетама на инсталацијама, опреми и инвентару;

-са осталим помоћно-техничким особљем одржава школско двориште;

-по потреби врши дежурства у школи;

-по потреби обавља курирске послове;

-                        директора или секретара извештава о евентуално насталим штетама, опреми инсталацији и инвентару;

-                        чисти и стара се о проходности тротоара испред школе, двришта и степеништа за време снежних падавина;

-                        обавља друге послове по налогу директора и секретара школе.

Стручна спрема:

Послове домара/мајстора одржавања обавља лице које има – средње образовање (трећи или четврти степен), смера – занимања столар, бравар, водоинсталатер, машинске и електро струке које има способности одржавања електроинсталација у испраном стању или други степен.

Додатна знања/услови::

-                        положен стручни испити за рад са судовима под притиском и ППЗ-а.

Број извршилаца: 3.

Члан 41.

Сервирка

-                        припрема, сервира и послужује топле и хладне безалкохолне напитке;

-                        одржава хигијену посуђа, прибора и уређаја;

-                        преузима робу и води књиге задужења и раздужења робе;

-                        води евиденције о требовању и утрошку робе;

-        свакодневно припрема и сервира храну ученицима;

-        прима и издаје намирнице за припремање ужине у школској кухињи;

-        рукује инвентаром школске кухиње, одржава га у чистом стању и одговара за њега;

-        ангажује се у обављању послова везаним за свечаности, и друге манифестације;

-                        преузима и сервира готову храну;

-                        обавља друге послове по налогу директора и секретара установе.

Стручна спрема:

Послове сервирке може да обавља лице које има средње образовање (трећи и четврти степен).

Изузетно, ове послове може да обавља и лице које има основно образовање са радним искуством на тим пословима, до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места запослених у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору.

Посебна знања/ услови:

-                        оверену санитарну књижицу и

-                        положен испит из хигијенског минимума

Број извршилаца: 1,50.

Члан 42.

Чистачица:

-                        одржава хигијену у просторијама и санитарним чворовима;

-                        одржавају и чисте инвентар и другу опрему којом рукују или се налазе у просторијама које одржавају;

-                        одржава чистоћу дворишта и износи смеће;

-                        негује засад у травњаку, негују цвеће у згради;

-                        старају се о проходности тротоара испред школе, дворишта и степеништа за време снежних падавина;

-                        приjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама и инвентару;

-                        прати стање залиха потрошног материјала за потребе одржавања чистоће;

-у издвојеним одељењима одржавају школско двориште, обављају послове везане за грејање школских објеката;

-у издвојеним одељењима примају и издају ученицима оброке;

-                        дежура у ходнику и дворишту за време наставе;

-                        обавља друге послове по налогу директора и скретара школе.

Стручна спрема:

За послове чистачице потребан је први степен стручне спреме односно завршена основна школа.

Број извршилаца: 15,50.

V    РАДНИ ОДНОС СА ЛИЦЕМ КОЈЕ

НЕМА ЛИЦЕНЦУ

Члан 43.

Послове наставника, васпитача и стручног сарадника без лиценце може да обавља:

1) приправник;

2) лице које испуњава услове за наставника, васпитача и стручног сарадника, са радним стажом стеченим ван Школе, под условима и на начин утврђеним за приправнике;

3) лице које је засновало радни однос на одређено време ради замене одсутног запосленог;

4) педагошки и андрагошки асистент и помоћни наставник.

Лице из става 1. тач. 1)–3) овог члана може да обавља послове наставника, васпитача и стручног сарадника без лиценце, најдуже две године од дана заснивања радног односа у Школи.

Приправник

Члан 44.

Приправник, у смислу закона, јесте лице које први пут у својству наставника, васпитача, стручног сарадника, односно секретара заснива радни однос у Школи, са пуним или непуним радним временом и оспособљава се за самосталан рад, савладавањем програма за увођење у посао и полагањем испита за лиценцу, односно стручног испита за секретара установе.

Приправнички стаж траје најдуже две године.

За време трајања приправничког стажа, ради савладавања програма за увођење у посао наставника, васпитача и стручног сарадника, установа приправнику одређује ментора.

Прва три месеца приправничког стажа наставник, односно васпитач-приправник ради под непосредним надзором наставника или васпитача који има лиценцу и које му одређује ментор.

Прва три месеца приправничког стажа стручни сарадник ради под непосредним надзором одговарајућег стручног сарадника који има лиценцу и кога му одређује ментор.

Изузетно, ако установа нема ментора, односно одговарајућег наставника, васпитача и стручног сарадника са лиценцом, ангажоваће наставника, васпитача и стручног сарадника са лиценцом из друге установе.

Стручни сарадник – приправник који има образовање предвиђено законом који је током студија остварио најмање 10 бодова, у складу са Европским системом преноса бодова на основу праксе у установи, свој рад може да обавља без непосредног надзора стручног сарадника са лиценцом.

Приправник који савлада програм увођења у посао наставника, васпитача и стручног сарадника има право на полагање испита за лиценцу после навршених годину дана рада.

Приправнику престаје приправнички стаж када положи испит за лиценцу.

Уколико надлежни орган не организује полагање испита за лиценцу приправнику који је у законом прописаном року пријављен за полагање испита, приправнику се рок за полагање испита за лиценцу продужава до организовања испита.

Трошкове полагање испита, сноси Школа.

Приправник – стажиста

Члан 45.

Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља и приправник – стажиста.

Приправник – стажиста обавља приправнички стаж, савладава програм за увођење у посао и полагање испита за лиценцу под непосредним надзором наставника, васпитача и стручног сарадника који има лиценцу.

Установа и приправник – стажиста закључују уговор о стручном усавршавању у трајању од најмање годину, а најдуже две године.

Уговором из става 3. овог члана не заснива се радни однос.

Приправник – стажиста има право да учествује у раду стручних органа без права одлучивања и нема право да оцењује ученике у школи.

         На остваривање права из става 2. овог члана сходно се примењују одредбе овог закона које се односе на приправника.

VI Прелазне и завршне одредбе

Члан 46.

За сва питања која нису регулисана Правилником, примењује се закон, подзаконски акти из области образовања, важећи Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и други законски и подзаконски прописи.

Члан 47.

Тумачење одредби Правилника даје директор.

Члан 48.

Правилник доставити Школском одбору ради давања сагласности.

Члан 49.

Правилник ступа на снагу у року од 8 дана од истицања на огласној табли школе и примењује се у школској 2022/2023. години.

Измене и допуне Правилника врше се по поступку прописаном за његово доношење.

Члан 50.

Сагласност Школског одбора на Правилник о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште (дел. бр. 1918 од 15.09.2022. године), истакнута је на огласну таблу школе дана 15.09.2022. године, ступила је на снагу дана 23.09.2022. године.

Члан 51.

Даном ступања на снагу Правилника престаје да важи Правилник оорганизацији и систематизацији послова у Основној школи „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште (дел. бр. 1914 од 21.04.2022. године-пречишћен текст).

                                                                                                             Директор

                                                                                                             Драган Мандић

 

Додатне информације